ยินดีต้อนรับ | ระบบบริหารการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า > ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
จำนวนผู้จองคิว จำแนกตามสัญชาติ ประจำปี 2019 รวม 0 คิว
จำนวนผู้ลงทะเบียนจำแนกตามเรื่องที่ขอรับบริการ ประจำปี 2019
จำนวนผู้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ย้อนหลัง 5 วัน รวม 11 คิว
รายการ จำนวนคิว (คน)
26/03/25612
23/03/25612
27/02/25612
08/02/25614
30/01/25611